Skip to content

Algemene Voorwaarden
Contractant 1 = opdrachtgever Contractant 2 = Duo Weet je nog!

1.Prestaties Duo weet je nog!
Contractant 1 wordt geacht vooraf bekend te zijn met de prestaties,
mogelijkheden en werkwijze van Duo Weet je nog!.

2.Artistieke vrijheid
Duo Weet je nog! heeft de volledige artistieke vrijheid bij het optreden. Als contractant 1
desondanks het optreden wenst te beëindigen, is hij alsnog gehouden,
het gehele honorarium uit te betalen.

3.Het niet doorgaan van een optreden in geval van overmacht
Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van 1 der artiesten, ten
gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is contractant 2 gerechtigd de
overeenkomst als geschorst te beschouwen.

4.Waarschuwing bij onvoorziene omstandigheden
In geval van ziekte van 1 der artiesten of andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan
ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient
contractant 2 contractant 1 onmiddellijk te waarschuwen.

5.Vergunningen contractant
a. Contractant 1 zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke
bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van
het optreden alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
b. Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de
benodigde vergunningen bij contractant 1, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal
contractant 1 derhalve gehouden zijn het volledige overeengekomen honorarium,
aan contractant 2 uit te betalen.

6.Annulering
a. Annulering door contractant 1 van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Duo Weet je nog!
geschieden.
b. Bij annulering worden de kosten voor contractant 1 berekend volgens de volgende staffel op
advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.
c. De volgende percentages van het afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct
opeisbaar.
d. Bij annulering binnen: 1 maand of korter: 100% – 1 tot 2 maanden: 75%
2 tot 3 maanden: 50% –  meer dan 3 maanden: 25%

7.Restitutie
Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de
verwachtingen van contractant 1 voldeed.

8.Schade
a. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, apparatuur e.d. van Duo Weet je nog! en veroorzaakt
door publiek dat zich in de zaal, op het podium en/of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door
contractant 1 volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel binnen 2 maanden nadat de schade is
aangericht, uit te betalen door contractant 1 aan Duo weet je nog!.
b. Duo Weet je nog! zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door
opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
c. Bij ongeregeldheden als vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waarbij beschadiging
van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest gerechtigd het optreden te staken, hetgeen
de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium,
in zijn geheel te voldoen.

9.Buma
De eventueel te heffen kosten door BUMA ( Bureau Muziek- en Auteursrechten)
of dergelijke instanties komen voor rekening van contractant 1.

10. Opnames
Contractant 1 zal het optreden niet opnemen of doen opnemen,
uitzenden of doen uitzenden door derden zonder toestemming van Duo Weet je nog!.

11.Wijze van betaling
Na het zenden en ondertekenen van de opdrachtbevestiging 50% van het totaal bedrag via
bankoverschrijving. Na het optreden binnen 14 dgn het restant bedrag via bankoverschrijving.

12.Afwijkende bepalingen
Afwijkende, aanvullende of gewijzigde bepalingen en doorhalingen in de overeenkomst maken deze
ongeldig, tenzij ze door Contractant 2 bevestigd zijn.

13.Melding
Indien 1 der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan de bepalingen van
het contract heeft gehouden, doet deze binnen 5 dagen na afloop van deze overeenkomst hiervan per
aangetekende brief melding aan de andere contractant.

14.Schadevergoeding
Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant die in
gebreke is gebleven aan de benadeelde contractant een schadevergoeding worden betaald die gelijk is
aan eenmaal het overeengekomen honorarium. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn wegens
contractbreuk en kan terstond worden gevorderd. Alle kosten die voor één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

15.Geschillen
Geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement waar contractant 2 is gevestigd.

16.Meerderjarigheid
Contractanten verklaren meerderjarig te zijn en persoonlijk voor nakoming van de in de overeenkomst
genoemde voorwaarden borg te staan.

17.Controle
Alle gegevens vermeld op de overeenkomst worden door contractant 1 nagekeken en bij eventuele
onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan contractant 2 die zorg zal dragen voor een
correcte verwerking hiervan.

18.Website
Informatie op de website van Duo Weet je nog!, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten,
afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of
gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Duo Weet je nog!. Tevens
kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bepalingen betreffende de gang van zaken rondom en tijdens het optreden

1.Locatie
a.
De ruimte, waarin wordt opgetreden , dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare
laad- en losplaats. Mits anders is afgesproken, dient de toegang tot de plaats van het optreden
minstens 2 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn, terwijl dan tevens een aanspreekbare
persoon aanwezig dient te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
b.
Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf
de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften,
trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden
kunnen) verhinderen dient contractant 1 dit vóór het optreden van Duo Weet je nog!, doch uiterlijk
voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan contractant 2.
c.
Contractant 1 zal ervoor zorgdragen dat Duo Weet je nog! binnen een straal van 25 meter vanaf de
speelplaats kan lossen en laden. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal contractant
1 dit verzorgen. Duo Weet je nog! kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van
500 meter binnen de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van contractant 1 en
worden na het optreden afgerekend.

d.
Indien Duo Weet je nog! gebruik moet maken van trappen (meer dan 3 treden) met zijn apparatuur om
op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is,
dient contractant 1 dit ruim van tevoren aan te geven en zal tevens zorg dragen voor extra
sjouwhulp. *Voor openlucht-optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke
afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten
achterzijde. In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te
heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn.
e.
Indien een openlucht-optreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden , of
moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijk beoordeling van Duo
Weet je nog! en contractant 1, waarbij in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming
de mening van artiest / band / act doorslaggevend is) blijft de verplichting voor contractant 1
bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
f.
De opdrachtgever zal Duo Weet je nog! op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, weg op
brekingen en/of afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.

2.Stroomvoorziening
a.
Voor zover is overeengekomen dat versterkt zal worden opgetreden, zal contractant 1 zorgdragen voor
stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van Duo Weet je nog!
onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of onveilige stroomvoorziening die
ontstaat door regen of andere weersomstandigheden is contractant 2 gemachtigd het optreden niet te
doen plaatsvinden en is contractant 1 gehouden het volledige honorarium aan contractant 2 uit te betalen.
b.
Contractant 1 zorgt, tenzij anders is overeengekomen, voor een stroomvoorziening bestaande uit
tenminste 1 vrije stroomgroep 220 volt van 16 ampère.
De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek.

3.Kleedruimte
Contractant 1 zal zorg dragen voor een nette, verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten,
stromend water en een spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.

4.Aanwezigheid Duo weet je nog! vóór het optreden
Duo Weet je nog! verplicht zich een half uur voor de aanvang van de werkzaamheden in volledige
bezetting aanwezig te zijn en tenminste 15 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar te zijn.

5.Consumpties/catering
Duo Weet je nog! + ondersteunend personeel heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende
de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een gratis maaltijd op rekening van
contractant 1.

6.Afbouw
Direct na afloop van het optreden dient Duo Weet je nog! in de gelegenheid te worden gesteld
ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijden worden doorberekend.
(wachttarieven zijn op aanvraag)

7.Aanwezigheidsduur
Als de werktijden voor Duo Weet je nog! aangegeven op de overeenkomst tijdens de middag of avond
van het optreden wijzigen, dient een afgesproken meerprijs door contractant 1 op dezelfde avond in
contanten te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Chat openen
Hallo, waar kunnen we u mee helpen?